پلن های تبلیغاتی

پکیج 7 تایی

محدودیت آگهی: 7
زمان انقضا: 30 روز
قیمت: 10,000 تومان - 10 امتیاز
هزینه آگهی: 1,429 تومان - 1.43 امتیاز

جزئیات اشتراک

محدودیت عکس: 3
زمان آگهی: 30 روز
وبسایت:
دسته های آگهی متنوع:
دسته بندی غیر رایگان:
جزئیات نمایه کاربری:
ارتقا - ''اولین'':
ارتقا - ''وضوح بیشتر'':
ارتقا - ''حاشیه دار'':
ارتقا - ''رنگ پشت زمینه'':
ارتقا - ''اختصاصی'':

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery script removed /templates/touryab/vendor/jquery/jquery.min.js

7. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

8. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

9. onBeforeCompileHead event END

10. onAfterRender event START

11. JQuery script removed src="vendor/jquery/jquery.min.js"

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse /media/jui/js/jquery.min.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /media/jui/js/jquery-noconflict.js

14. onAfterRender event END